Omgaan met privacy

Kindercentrum Babbel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Daarnaast werken wij volgens de Beroepscode Kinderopvang (opgesteld door ABVAKABO /FNV) en hebben we  een gedragscode opgesteld voor alle medewerkers die Kindercentrum Babbel werkzaam zijn. In deze beleidsstukken staat onder andere beschreven hoe wij de privacy waarborgen. 

 

Kindercentrum Babbel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Kindercentrum Babbel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

 

Kindercentrum Babbel

meester Nennstiehlweg 8

9367 PD   De Wilp

info@kcbabbel.nl

0594 646656

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Kindercentrum Babbel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Kindgegevensformulier van de kinderen
 • Rapportages m.b.t. de kinderen
 • Schriftjes van kinderen
 • Verslagen  van teamvergaderingen
 • Inschrijfformulieren
 • Verslagen van stagiaires
 • Softwareprogramma.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, telefoongegevens, mailadres, BSN, rekeningnummers
 • Gegevens die van belang zijn om het welzijn van kinderen op de opvang te waarborgen
 • Kopieën diploma’s, bankrekeningnummer (werknemers)

Verstrekking aan derden

In een aantal gevallen zullen wij persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van één van de doelen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de administratie, namelijk Kidsadmin. Hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst  gesloten om de privacy te waarborgen. Ook met de leverancier van ons digitaal kindvolgsysteem heeft Kindercentrum Babbel een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Kindercentrum Babbel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Rechten omtrent persoonlijke gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Als u naar aanleiding van onze privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!