!Deze website is verlopen!

Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag

Helaas hebben we ook in de kinderopvang te maken met kinderhandeling en seksueel misbruik. Kinderopvangorganisaties en hun medewerkers werken verplicht met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en vanaf januari 2019 ook met het bijbehorende afwegingskader.

Daarnaast geldt er een meldplicht. Tezamen met het stappenplan 'hoe te handelen in het geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling', vormen deze het Protocol 'Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang'

 

Afwegingskader meldcode

Vanaf 1 januari 2019 geldt de verbeterde meldcode kindermishandeling voor de kinderopvang. Nieuw in de meldcode is het afwegingskader. Het afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp geboden kan worden. Bij vermoedens van acute of voortdurende onveilige situaties wordt er melding gedaan bij Veilig Thuis. Samen met een medewerker van Veilig Thuis wordt gekeken welke hulp geboden kan worden en hoe de kinderopvangorganisatie hier iets in kan betekenen.

 

Meldplicht

In de kinderopvang geldt een meldplicht wanneer er aanwijzingen bestaan van een geweld- of zedendelict tegen een kind door een medewerker. Deze meldplicht houdt in dat de houder vermoedens moet melden bij de vertrouwensinspecteur van de inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur overlegt met de houder of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Vermoedt een medewerker dat de houder zich schuldig maakt aan een geweld- of zedendelict? Dan moet de medewerker aangifte doen bij de politie. Ook kan hij/zij contact opnemen met de vertrouwensinspecteur.

 

Protocol en Meldcode stap voor stap

In het protocol schrijft de meldcode stap voor stap voor welke acties pedagogisch medewerkers en kinderopvangorganisaties moeten ondernemen als zij kindermishandeling vermoeden. In het protocol zijn drie verschillende routes opgenomen. Dit zijn:

Route 1: stappen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Route 2: stappen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een medewerker kinderopvang jegens een kind

Route 3: stappen bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

 

De meldcode is in te zien via de volgende link:

Protocol 'Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang